полезна информация

Опаковки Поликарт Адреси

ОпаковкиПоликарт

„ПОЛИКАРТ“ ООД изпълнява проект за повишаване на енергийната ефективност по
ДБФП BG16RFOP002-6.002-0920-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

2014-2020

Костинброд, 20 септември 2022 г. „ПОЛИКАРТ“ ООД изпълнява договор за безвъзмездна
финансова помощ BG16RFOP002-6.002-0920-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
(ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Общата цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа за възстановяване от
икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на
енергийната ефективност.

Дейностите по проекта са свързани с реализация на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в „ПОЛИКАРТ“ ООД по ДБФП BG16RFOP002-6.002-0920-C01 „Възстановяване на МСП
чрез подобряване на енергийната ефективност”, както следва:
– топлоизолация на външните стени и покрив – в производствените сгради на дружеството в
гр.Берковица и в гр.Костинброд;
– подмяна на част от старите, енергийно неефективни прозорци с PVC – в производствените сгради
на дружеството в гр.Берковица и в гр.Костинброд.
Резултатите, които ще се постигнат с реализация на мерки за топлоизолация на външни стени и
покрив, както и частичната подмяна на старите прозорци с PVC в „ПОЛИКАРТ“ ООД, са пряка
енергийна ефективност в дружеството чрез оптимизиране на топлоизолацията и ефективно
осигуряване на климатичен комфорт и надеждна защита на производствените помещения,
намалени разходи за енергия, намаляване на вредните емисии за околната среда, което неизменно
води до възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията
COVID-19.

Общият бюджет на проекта е на стойност 273 700.00 лева (100%), от които 136 850.00 лева (50%)
безвъзмездна финансова помощ, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие по
линия на REACT-EU, и 136 850.00 лева (50%) собствено съфинансиране от страна на
бенефициента.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 16 юли 2023 г.