ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛИКАРТ ООД

Подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на

Поликарт ООД

ЗА ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ОПАКОВКИ, ПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ, ОФИС МАТЕРИАЛИ, УЧЕНИЧЕСКИ ПОСОБИЯ ОТ

ПОЛИКАРТ ООД

Предмет

(1) ПОЛИКАРТ ООД, ЕИК 131004542, със седалище и адрес на управление гр.Костинброд, ул. Славянска 46, МОЛ Емилия Бончева (“Дружеството”) е дружество, което
предоставя услуги по изработка и доставка на опаковъчни, офис, ученически, печатни и
свързаните продукти, чието съдържание, вид, тираж и останали характеристики се определят
от Възложителя.

(2) Дейностите по изработка на печатни продукти от ПОЛИКАРТ ООД се извършват при
спазване на настоящите Общи условия за изработка и доставка на печатни продукти на
ПОЛИКАРТ ООД (“Общите условия”) и съобразно правилата и принципите на Общите
условия.

(3) Всяко лице (Възложител), което желае да възложи на ПОЛИКАРТ ООД изпълнението на
дейности по изработка на печатни продукти, може да подпише индивидуален договор с
Дружеството, уреждащ конкретни условия за изработка на възложените от него продукти или
да направи поръчка за изработка по ел. Поща. В случаите, в които няма подписан отделен
договор между Дружеството и Възложителя, както и по отношение на всички неуредени в
конкретния договор въпроси, се прилагат разпоредбите на настоящите Общи условия, като се
счита, че с потвърждаване на съответната Поръчка (Ценова оферта) за изработка на печатни
продукти, направено по какъвто и да е начин – по ел. Поща, на място в офис на ПОЛИКАРТ
ООД, по поща или по телефон от Възложителя, последният се съгласява с настоящите
Общи условия на ПОЛИКАРТ ООД.

(4) Общите условия се публикуват на официалните Интернет страници на ПОЛИКАРТ
ООД, от където може да се направи поръчка за доставка на стоки и услуги:
https://polycart.info
https://polycart-bg.com
https://polycart-envelopes.com
https://polycart-filing.com
https://polycart-packaging.com
https://polypack-packaging.com
https://packaging-excellence.eu
Интернет сайтовете са достъпни за всички потенциални клиенти на Дружеството. Грижа и
отговорност на всеки Възложител е да се запознае с правилата и принципите, при спазване на
които ще бъде изпълнена работата по изработка на печатни продукти при възлагане от негова
страна.

2.Възлагане изработването на печатни продукти

(1) Възложителят може във всеки един момент да отправя писмени запитвания до
Дружеството относно условията за изработването на конкретни печатни продукти.
Запитванията могат да се предоставят на Дружеството по електронен път или на хартия в
офиса на Дружеството. Заедно със съответното запитване, Възложителят предоставя на
Дружеството PDF за печат на съдържанието, което следва да бъде отпечатано на
конкретните печатни продукти, който PDF за печат се предоставя на ел. носител или по
електронен път. Когато файл за печат не се предостави, предлагаме услуги по изработка и
подготовка на такъв файл, който е наша собственост.

(2) Въз основа на полученото запитване, Дружеството оформя писмена поръчка, която
съдържа подробна информация относно техническите характеристики на печатните
продукти, които са заявени за изработване от Възложителя и до момента на приемането й от
последния се счита за ценова оферта от страна на ПОЛИКАРТ ООД. Всяка поръчка следва да
съдържа конкретна информация за тиража, срока за изработване на продуктите, техните
технически характеристики (размер, цветност на печатните продукти, вид и грамаж на
материала, върху която да бъде отпечатано предоставеното съдържание и т.н.) и калкулация
на общата дължима сума по конкретната поръчка, изчислена на базата на единичните цени и
търговските отстъпки (ако има такива индивидуално договорени с конкретния Възложител),
посочени в действащия към момента на възлагането Ценоразпис.

(3) След изготвяне на съответната писмена поръчка, Дружеството я изпраща на Възложителя,
който се задължава да я прегледа и потвърди, ако е съгласен с параметрите на същата. За
надлежно приемане се счита подписването на писмената поръчка от представител на
Възложителя или изричното писмено уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемането й,
направено в каквато и да е форма – ел. поща, лично в офиса ни, по телефон или по пощата. .

(4) В отделни случаи и по изключение, когато запитването се прави от Възложителя на място
в печатна база на Дружеството или по телефон, конкретното запитване и респективно
съответната Ценова оферта могат да не са в писмен вид. Независимо от това, обаче, работата
по изработка на възложените устно печатни продукти, се извършва съобразно настоящите
Общи условия, като се счита, че Възложителят се е съгласил с тях с факта на устното
приемане на Ценовата оферта на Дружеството.

(5) Възложителят няма право да променя характеристиките на печатните продукти, посочени
в съответната потвърдена от него писмена Поръчка, както и съдържанието им, съдържащо с в
конкретния PDF за печат. Възложителят може да иска извършването на промени в печатните
продукти само при условие, че Дружеството не е започнало работата и изрично се съгласи с
исканите промени. В този случай Възложителят дължи заплащане на допълнително
възнаграждение, посочено от Дружеството.

3.Възнаграждение и условия за плащане

(1) За изработването на съответните печатни продукти, Възложителят заплаща на
Дружеството конкретно възнаграждение в размер, определен за всеки отделен случай от
Дружеството по реда на настоящите Общи условия и съобразен с базисните единични цени
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (доколкото има определени такива за конкретните продукти), посочени в
действащия към момента на възлагането Ценоразпис на ПОЛИКАРТ ООД.

(2) Върху общия размер на възнаграждението отделно се начислява Данък върху добавената
стойност, който се заплаща от Възложителя заедно със заплащане на съответното
възнаграждение.

(3) Възнагражденията по предходния член се заплащат от Възложителя не по-късно от датата
на предаване на готовите печатни продукти от Дружеството на Възложителя, освен ако няма
изрична друга уговорка между страните.

(4) Възнагражденията, дължими за изработка и доставка (ако има уговорена доставка между
страните) на изготвените печатни продукти, се заплащат от Възложителя по банков път, чрез
наложен платеж на куриерска фирма или в брой срещу фактура в офис на фирмата. Ако
изрично не е уговорено противното, се счита, че посочените в съответната Ценова оферта
цени са франко печатната база на Дружеството, в която съответните продукти се изработват.

(5) В случай, че Възложителят изпадне в забава при заплащането на дължимо
възнаграждение, Дружеството има право да задържи изработени от него печатни материали
на Възложителя, включително такива, падежа за заплащане на които още не е настъпил
(напр. продукти, възложени с друга поръчка и т.н.). Посоченото в предходното изречение
право на задържане не препятства реализирането на каквито и да е други права или средства
за защита, с които Дружеството разполага съгласно настоящите Общи условия, сключен
индивидуален договор и/или на основание действащото законодателство.

4.Изисквания към файлове със съдържание
Срок за предаване на файловете за печат:
не по-късно от датата на потвърждаване (приемане) на Ценовата оферта.

(1) Работните файлове от една поръчка да се архивират в един архивен файл с формат ZIP,
без парола. Когато един работен файл отговаря на една поръчка – също ZIP архив.

(2) Всички растерни изображения да са в резолюция минимум 300 dpi в крайния формат.

(3) Всички текстове се конвертират в работните файлове в криви. Допуска се предоставяне и
файловете във вариант с шрифтове в случай на необходимост от последващи корекции.

(4) Работните файлове не трябва да съдържат елементи в RGB, LAB или друга скала
извън PANTONE и CMYK.

(5) За печат само с мастила от скала CMYK работните файлове трябва да са формат PDF.

(6) За поръчки, съдържащи векторни и растерни изображения, като растерните съдържат
само мастила от скала CMYK – работните файлове трябва да бъдат с формат PDF.

(7) За поръчки, съдържащи мастила извън скала CMYK – работните файлове трябва да бъдат
с формат multi-channel PSD (в случай, че целият дизайн е в един растеризиран файл) или AI
формат с линкнати, а не ембеднати растерни изображения, и то като PSD.

(8) При наличие на елементи в „екстри” (например топъл печат, релеф, парциално лакиране и
т.н.) – за всяка екстра трябва да има отделен цвят (swatch). Независимо че тези елементи ще
се повтарят, те трябва да бъдат указани и в цветовете за печат и в цветовете на съответните
екстри.
(9) За работни файлове със специални ефекти (blend, lens, envelope, mesh и т.н.) – елементите
заедно с ефектите задължително да са растеризирани в резолюция минимум 300 dpi в
крайния формат.

(10) Ако поръчката включва щанц-форма – необходимо е тя да е разположена на коректното
място спрямо останалите елементи от дизайна на чертежа в отделен цвят (swatch). Когато в
работния файл е заложено право рязане, то следва да са поставени знаци за рязане също в
допълнителен цвят.

(11) В работния файл да се отпуснат „на живо” елементите от дизайна с не по-малко от 2 мм
спрямо чертежа на щанцата или знаците за рязане.

(12) Когато се изпращат само работни файлове за чертежи, те да бъдат в DXF, AI или CDR
формат, с ясно указани структурни линии – ножове, бигове и т.н.

(13) Когато това е възможно, може да се изпратят изображения и в по-ниска резолюция, но
които дават добра представа за изгледа на окончателния дизайн на поръчката.

5.Предаване на изработените печатни продукти

(1) Възложителят се задължава да получи изготвените от Дружеството по искане на
Възложителя печатни продукти от съответната печатна база и в срок до 2 (два) дни след
изработването им, освен ако страните са договорили изрично, че Дружеството ще достави
съответните печатни продукти на друго място.

(2) При предаването на готовите продукти, представители на страните подписват приемопредавателен протокол. В случай, че Възложителят не осигури свой представител, който да
получи изготвените продукти и/или да подпише приемо – предавателения протокол,
Дружеството съставя констативен протокол, като същият има силата на прието от
Възложителя доказателство, че Дружеството е извършило навреме и качествено възложената
му работа.

(3) Възложителят се задължава да прегледа получените печатни продукти на място при
предаването им, а ако количеството им не позволява подробен преглед на място, то
Възложителят е длъжен да извърши прегледа в срок до 5 (пет) дни след датата на предаването
им от Дружеството, респективно след датата на съставяне на констативния протокол по
предходната разпоредба.

(4) За времето от изтичане на срока за получаване на продуктите до действителното им
вдигане от Възложителя, Дружеството има право да начисли възнаграждение за съхранение
на склад на съответната продукция.

6.Риск
Рискът от погиване или повреждане на изработените печатни продукти преминава върху
Възложителя при предаването им на негов представител, респективно при предаването на
транспортна компания (спедитор, превозвач или подобна), или след изтичане на срока за
получаване, уговорен по-горе в настоящите Общи условия.

7.Качество и условия за съхранение на изработените печатни продукти

(1) Изработваните от ПОЛИКАРТ ООД печатни продукти са с високо качество, гарантирано
от внедрената в Дружеството система за контрол на качеството ISO 9001. При изработването
на възложени от клиентите печатни продукти, Дружеството съблюдава строго стандартите на
ISO 9001 и се ръководи изцяло от изискванията на Възложителя за вид, тираж, размери,
цветност и пр. характеристики на продуктите, както и изцяло от предоставеното от
Възложителя съдържание, което да бъде отпечатано на продуктите.

(2) С цел запазване на качеството на изработените печатни продукти, Възложителят следва да
осигури използване на същите съобразно основното им предназначение, както и съхранение
при подходящи условия, а именно: в закрити, чисти и сухи помещения – БДС 9850-76; 50%
относителна влажност (с макс. допустимо отклонение 10%) и температура на въздуха +20°С
(макс. допустимо отклонение 2°С), освен в случите, в които поради спецификата на
конкретните продукти Дружеството е указало различни условия за съхранение. При
неспазване на посочените условия за съхранение, Дружеството не носи отговорност за
качеството и Възложителят няма право на рекламация, свързана с качеството на изработените
печатни продукти. Тежестта на доказване изпълнението на условията за съхранение при
отправена рекламация е за Възложителя.

8.Рекламации

(1) Възложителят има право да извърши рекламация на получените печатни продукти в един
от следните случаи:

1.ако получените печатни продукти/някои от тях не са изработени в съответствие с
посочените в съответната приета от Възложителя Ценова Оферта характеристики; или

2.ако продуктите не отговарят на предоставеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с PDF за
печат съдържание.

(2) Възложителят има право да извърши рекламацията в срок не по-късно от 5 (пет) дни,
считано от датата на предаване на изготвените печатни продукти или датата на съставяне на
констативния протокол от страна на Дружеството.

(3) В случай, че е налице някоя/и от предпоставките по ал.1 на настоящия член 8 и не е
изтекъл срока по ал.2 на същия член, Възложителят има право да извърши рекламация, като
предостави на Дружеството протокол за рекламация, в който подробно е/са описан/и
недостатъка/ците на съответните печатни продукти. Протоколът за рекламация трябва да
бъде придружен с поне 10 % от некачествените печатни продукти.

(4) Дружеството се задължава да прегледа предоставените му некачествени продукти и в срок
от 2 (два) дни да уведоми Възложителя приема ли направената рекламация. Приемането на
извършената рекламация се удостоверява с подписването на предоставения от Възложителя
протокол за рекламации. Дружеството няма право да не приеме извършената рекламация, ако
същата е направена в установения за това в чл.8, ал.2 срок и е основателна (съответните
печатни продукти имат някои от недостатъците, посочени в чл.8, ал.1 от този Договор.

(5) Възложителят се задължава да предаде некачествените печатни продукти на Дружеството
в срок от 1 (един) ден след уведомяването му, че съответната рекламация е приета от
Дружеството.

(6) Ако направената рекламация е основателна и Дружеството я е приело, то се задължава да
отстрани безплатно констатирания недостатък в срок до не повече от 10 (десет) дни, считано
от по-късната от двете дати – датата на подписване на протокола за приемане на
рекламацията или датата на предаване на некачествените продукти. Отговорността на
Дружеството се ограничава само и единствено до замяна на некачествените печатни
продукти с други годни такива, като при никакви обстоятелства Дружеството не носи
отговорност (до позволената от закона степен) за каквито и да е други загуби, причинени
вреди и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя, негови клиенти, партньори и др.
подобни трети лица.

9.Отговорност на страните

(1) Ако която и да е от страните изпадне в забава при изпълнение на своите задължения, то тя
дължи на изправната страна заплащане на неустойка в размер на 0,2% от размера на
конкретното възнаграждение за всеки ден забава.

(2) Заплащането на неустойка от страна на Възложителя не го освобождава от неговите
задължения, свързани с конкретната поръчка и не лишава Дружеството от възможността да
търси пълно обезщетение на вредите, чиито размер надвишава неустойката.

10.Ограничения на отговорността

(1) Дружеството, при никакви обстоятелства, не носи отговорност пред Възложителя във
връзка с претенции за непреки или последващи загуби или щети (независимо дали са загуба
на печалба, загуба на бизнес, изчерпване на добра воля или други искания за последващи
компенсации, независимо как са причинени), които произтичат от или във връзка с Общите
условия или който и да е договор.

(2) Дружеството не носи отговорност за грешки в съдържанието на печатните продукти,
когато същите се съдържат на предоставения от Възложителя файл. Дружеството няма
задължение да проверява предоставения PDF file за печат за грешки. В случай, че такива
бъдат открити от него в хода на изпълнение на работата, ПОЛИКАРТ ООД се задължава да
уведоми незабавно Възложителя.

(3) Дружеството не носи никаква отговорност за нарушаване на каквито и да е авторски права
или други права на интелектуална и/или индустриална собственост, нарушени права върху
търговска марка, промишлен дизайн и пр. при изработването на възложени му от
Възложителя печатни продукти. В случай, че бъдат предявени (реализирани) искове срещу
ПОЛИКАРТ ООД и/или негови служители във връзка (на основание) нарушени права върху
посочените по-горе обекти, Възложителят се задължава незабавно и напълно да обезщети
Дружеството.

11.Декларации и гаранции
С приемането на настоящите Общи условия, Възложителят декларира и гарантира, че
изработването от Дружеството на възложените от Възложителя печатни продукти не
нарушава ничии права на интелектуална и/или индустриална собственост, търговски марки,
промишлени дизайни и пр., както и че възложените за изработване от Дружеството печатни
продукти не са предназначени, нито ще бъдат използвани за каквато и да е незаконна дейност.
Посочената гаранция от страна на Възложителя е от съществена важност, доколкото
ПОЛИКАРТ ООД не разполага с друг правен способ за проверка на посочените
обстоятелства, освен настоящата гаранция от страна на Възложителя, като Дружеството
приема да извършва възложената работа с оглед на така дадените от Възложителя декларации
и гаранции.

12.Форсмажор

(1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията си,
свързани с изпълнението на конкретна Поръчка, ако то се дължи на “непреодолима сила”
(форсмажор).

(2) Под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден
характер, което е възникнало след сключване на договора (приемане на съответната Ценова
оферта), не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар,
производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове,
наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др.
природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

(3) Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си поради
настъпило форсмажорно обстоятелство, е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено
другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и
прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

(4) Удостоверяването на възникнала “непреодолима сила” се извършва със сертификат за
форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.

13.Конфиденциалност
Никоя от страните няма право да разгласява каквато и да е информация за другата страна
и/или нейната дейност, включително информация за цени и използвани технологии на
работа, станали й известни при или по повод изпълнението на този Договор.

14.Защита на личните данни

(1) За целите на изпълнение на сключен конкретен договор с Възложител или за изпълнение
на възложена от него работа по начина, посочен в настоящите Общи условия и цел спазване
на приложимото законодателство за защита на личните данни, страните декларират, че всяка
от тях, от една страна, се явява Администратор на лични данни по отношение на данните,
които тя предоставя на другата страна /имена по документ за самоличност, данни за контакт –
служебни адрес, телефон, електронна поща, данни за месторабота, длъжност и подписи/ във
връзка със сключване и изпълнение на настоящите договорни отношения, а, от друга страна,
се явява Обработващ лични данни, по отношение на същите тези категории данни, които е
получила от насрещната страна за постигане на същата цел.

(2) Категориите субекти на данни, които могат да бъдат идентифицирани в резултат
обработката на данни при сключване и изпълнение на работата по изработка на възложени
печатни продукти, са: законните представители на страните, прокуристи, пълномощници,
служители, на които е възложено изпълнение на съответния договор/поръчка или това се
предполага от длъжностната им характеристика.

(3) Целите, за които страните обработват лични данни, са за изпълнение предмета на
Договор/поръчка за изработка на печатни продукти, за изпълнение на правни задължения на
Администратора /съобразно данъчното законодателство/, както и за защита на законните
интереси на страните в случай на неизпълнението на Договора и защита на правното им
положения в случай на съдебно производство.

(4) Всяка от страните може да предоставя Личните данни, предоставени от другата страна, на
лица, на които е възложила обработването на личните данни по организационни причини или
за спазването на законово задължение (обработване и изпращане на кореспонденция,
поддръжка на софтуер, контрол на достъпа, съхраняване на документи и др.) и на одитори.

(5) Трансфер на Личните данни извън ЕС става само с изричното писмено съгласие на
Администратора на данните.

(6) Личните данни се съхраняват за срок от 6 години, считано от 1 януари на годината,
следваща годината на прекратяване на съответните отношения във връзка с изпълнение на
конкретната поръчка, освен ако в приложимото законодателство е предвиден по-дълъг срок.
След изтичане на посочените срокове страните заличават Личните данни, освен ако не е
налице друго основание за обработването им.

(7) Всяка от страните се задължава да обработва Личните данни, предоставени от
Администратора, съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
(„Регламентът“), както и на действащото българско законодателство. По-конкретно
Обработващият се задължава:
– да обработва Личните данни, предоставени от Администратора, само във връзка с
горепосочените цели;
– да не разкрива и/или предоставя Лични данни на трети лица, освен при наличие на
законово задължение за това.
– да сключва договори с подизпълнители, само след предварително писмено разрешение на
Администратора, като при получаване на разрешение от страна на Администратора, се
задължава да включи в договора си с подизпълнителя приложимите клаузи от настоящия
член.
– да предостави достъпа до Личните данни единствено на тези лица, които имат нужда да
знаят и/или да имат достъп до съответните Лични данни, за целите на изпълнение на
договора/поръчката, като гарантира, че всички такива лица са обвързани от договорно,
професионално или законово задължение за конфиденциалност;
– да въведе подходящи технически и организационни мерки, които осигуряват адекватно
ниво на защита на Личните данни от случайно и/или незаконно унищожаване, случайна
загуба (включително изтриване), изменение (включително повреждане), неразрешено
разкриване, използване или достъп, както и срещу всички други форми на незаконосъобразно
обработване;
– да подпомага Администратора, при поискване от последния, относно въвеждането на
подходящи технически и организационни мерки, необходими за изпълнение на задълженията
на Администратора да отговаря на искания на субектите на данните, които имат желание да
упражнят правата си съгласно приложимото право;
– да съдейства на Администратора, при поискване от последния, при изготвянето на оценка
на въздействие върху защитата на данните и предварителни консултации с компетентните
надзорни органи по защита на личните данни.
– да уведоми Администратора за всяко нарушение на сигурността на Личните данни
незабавно, но не по-късно от 24 часа, след установяване на нарушението, като
Обработващият е длъжен да предостави на Администратора информация за случая и да
предприеме необходимите мерки за намаляване на неблагоприятните последици, поправяне
на нарушението на сигурността и избягване на бъдещи нарушения.

(8) Администраторът гарантира, че личните данни, които предоставя за обработване, са
получени и обработвани от него в съответствие с Регламента и приложимото законодателство
и че има право да ги предостави на Обработващия при изпълнение на посочените по-горе
условия.

(9) Обработващият лични данни е отговорен и се задължава да обезщети Администратора за
всякакви разходи, отговорност и искове от какъвто и да е бил характер, претърпени от
Администратора и произтичащи от или във връзка с всяко нарушение, действие по
непредпазливост, грешка или бездействие на Обработващия лични данни, неговия персонал
или Подизпълнители, свързано с или произтичащо от изискванията за защита на личните
данни и сигурността съгласно настоящия договор.

15.Прехвърляне на права и задължения
Възложителят няма право да възлага, продава или по какъвто и да е друг начин за прехвърля
права и задълженията, които има съгласно сключен с Дружеството договор и настоящите
Общи условия на трето лице, без предварително изрично писмено съгласие на ПОЛИКАРТ ООД.

16.Приложимо законодателство
По отношение на сключени договори между Възложител и Дружеството, настоящите Общи
условия и всички Ценови оферти, Поръчки и приемания на поръчки, ще се прилага
действащото българско търговско законодателство.

17.Решаване на спорове. Подсъдност

(1) Всички спорове между страните, произтичащи от или свързани със сключен конкретен
договор или с изпълнение на конкретна поръчка, се решават от страните по взаимно
споразумение, изразено в писмена форма.

(2) При непостигане на споразумение по реда на предходната алинея, споровете ще се
отнасят за решаване пред компетентния съд в гр. София.

Поликарт ООД
гр. Костинброд
Код на подпис 274957

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПОЛИКАРТ ООД

Подписана с квалифициран електронен подпис (КЕП) на

Поликарт ООД

Посочените по-долу правила са изготвени с цел да ви помогнат да разберете каква
информация събираме като Администратор на лични данни, как я използваме и какви права
имате във връзка с нея.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИТЕ
Наименование на Администратора на лични данни: Поликарт ООД, ЕИК: 131004542
Седалище и адрес на управление: гр. Костинброд 2230, ул. Славянска 46, Р България

Телефони за контакт: 0721 66 145 / 02 929 4951 / 0878 421007
Ел. поща: ; office (at) polycart.info,

Интернет страници на фирмата за които е валидна политиката за поверителност на данните
съгласно GDPR:
https://polycart.info
https://polycart-bg.com
https://polycart-envelopes.com
https://polycart-filing.com
https://polycart-packaging.com
https://polypack-packaging.com
https://packaging-excellence.eu

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ОТГОВОРНИК ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Красимир Бончев

Ел. поща: office (at) polycart.info

Телeфон за контакт: 0878 421007

I. Събираме информация за Вас по няколко различни начина:

1. Когато ни я предоставите с изрично съгласие или ни дадете разрешение да я получим.
Когато използвате нашата Интернет страница или ни отправяте запитване посредством нея,
Вие ни давате определена информация доброволно. Това включва информация при
попълване на клиентско запитване – име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, както и
всяка друга информация, която решите да ни предоставите чрез контактна форма на сайта
или по имейл до нас.
Когато, по Ваше желание и без наше искане, по време на използване на уеб сайта доброволно
сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, например чрез
изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия уеб сайт), ние ще изтрием тези
лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за
изпълнение на законна цел.

2. Ние също така получаваме техническа информация, когато използвате Интернет
страницата чрез Google Analytics и Awstat инструменти.
Всеки път, когато използвате който и да е наш уеб сайт или друга Интернет услуга, се създава
и записва определена информация автоматично.

3. Същото важи и когато използвате нашата Интернет страница. Ето някои от категориите
информация, която събираме:

3.1 Данни в регистрационните файлове.
Когато използвате страницата, нашите сървъри записват информация (“log files”), която
браузърът ви автоматично изпраща при посещение на уебсайта. Тези данни от дневника
включват Интернет адреса (IP) на Вашето устройство, тип на браузъра, език на браузъра, дата
и час на заявката ви, заявения ресурс (URL) както и една или повече „бисквитки“, които
еднозначно може да идентифицирате вашия браузър или профил.

3.2. Данни за “бисквитките”.
Ние също така използваме “бисквитки” (малки текстови файлове, изпратени до вашия
компютър всеки път, когато посещавате нашия уеб сайт, уникални за вашия профил или
вашия браузър. Когато използваме “бисквитки” или други подобни технологии, използваме
два вида бисквитки:
– временни “бисквитки” на сесията (последните продължават, докато затворите браузъра си);
– постоянните “бисквитки” (които продължават, докато вие или браузърът ви ги изтриете);
Например, ние използваме “бисквитки”, за да съхраняваме вашите езикови предпочитания
или други настройки, така че не е нужно да ги настройвате всеки път, когато посещавате
нашия Интернет сайт. Ние не съхраняваме лични данни в нашите “бисквитки“. За поподробна информация за това как използваме “бисквитките”, моля, прегледайте Политиката
ни относно “бисквитките”.

3.3. Информация за устройството.
В допълнение към данните в дневника събираме информация за устройството, на което
използвате нашия Интернет сайт, включително тип устройство, операционна система,
настройки, уникални идентификатори на устройства и данни за сривове, които ни помагат да
разберем, когато нещо се счупи. Независимо дали събираме част или цялата информация,
често това зависи от типа на устройството, което използвате и от настройките му. Например
има различни типове информация в зависимост от това дали използвате компютър с
инсталирана операционна система MS Windows, Macintosh или Linux. Същото важи и за
телефони и таблети с iOS, Android или др. За да научите повече за това, каква информация
вашето устройство ни предоставя, моля, проверете и правилата на производителя на
устройството или доставчика ви на софтуер.

II. Какво правим с информацията, която събираме /ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКА/:

5. Използваме информацията, която събираме, за да Ви предоставим услугите в нашия
Интернет сайт.
За да направим това, е необходимо да използваме Вашата информация, за да:
– изпълним договор с Вас;
– отговорим на Вашите въпроси или коментари.
Освен гореизложеното и по подобни причини имаме легитимен интерес да използваме
информацията Ви по този начин. Това е от съществено значение за характера на услугата,
която предоставяме. Също така, при необходимост работим с право охранителните и право
прилагащите органи и институции, за да защитим и запазим нашия Интернет сайт като
безопасно пространство, за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT
сигурност.

6. Обработваме Вашата лична информация и по различни технически, административни и
оперативни причини: за подобряване на уеб сайта и неговата функционалност, за
отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, тестове,
изследвания, статистически цели и проучвания с цел да Ви предоставяме услуги и
информация, които могат да бъдат от по-голям интерес за Вас и да поддържаме нашия уеб
сайт сигурен и безопасен.

7. В някои случаи ще обработваме вашите лични данни само с Ваше съгласие. В тези случаи,
когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие. Съгласието
си ще можете да оттеглите по всяко време на следния ймейл: office (at) polycart.info.
Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му.

8. Също така ще разчитаме на Вашето съгласие, когато използваме “бисквитките”, за да
анализираме как посетителите използват уеб сайта ни и за да наблюдаваме представянето на
нашия сайт. Това ни позволява бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми.

III. Предаване на лични данни:

9. Всички данни събирани и съхранявани от нашия Интернет сайт се съхраняват на нашият
VPS хостинг в София, България, подсигурени в криптиран вид и с ограничен достъп.

IV. Права, които може да упражните във връзка с вашата информация:

10. Можете да поискате от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват от нас или
не, да поискате копие от личните ви данни и/или да поискате да ги коригирате. При
определени обстоятелства имате правото да изискате от нас да изтрием личните ви данни или
въз основа на правото на преносимост да поискате да предадем някои от вашите лични данни
на вас или на други лица. Освен това имате право да възразите срещу обработването на
личните ви данни (напр. при използване и обработване за целите на директния маркетинг или
в случай че някои решения са направени само чрез автоматично обработване (вкл.
профилиране). Когато сме поискали съгласието ви да обработваме личните ви данни, имате
право да оттеглите това съгласие, без неблагоприятни последици. Имате право да възразите и
когато обработваме вашите лични данни на основание наш легитимен интерес (както е
обяснено по-горе). Също така имате право, при определени обстоятелства, да ограничите
обработването на личните ви данни.
Исканията за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен с дата и подпис и да бъдат
адресирани до администратора или директно на Отговорника по защита на данните на
посочените по-горе данни за контакт.

11. Администраторът има право да откаже достъп до личните Ви данни в следните случаи:
когато реализирането на Вашето право влияе неблагоприятно върху правата или свободите на
други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и поспециално върху авторското право за защита на софтуера. Тези съображения обаче не
представляват основания за отказ за предоставяне на цялата информация на съответния
субект на данни, а само – възможност да се ограничи.

12. Моля, обърнете внимание, че вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в
определени случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните
данни; напр. вашето право да възразите срещу обработването на личните ви данни може да
бъде ограничено, ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на
личните ви данни, които имат преимущество пред вашите интереси. Ще трябва да
потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни
помогнете да отговорим на вашата молба. За изпълнение на вашето искане не се дължи такса,
освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и
пропорционална на вашето искане.

13. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви
данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред
компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

14. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е
длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за
отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението.

15. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във
връзка с личните данни са били нарушени.

16. Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели,
включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични
данни.

V. Как и кога споделяме информация:

17. Само ограничен брой служители на „Поликарт“ ООД имат достъп до вашите лични
данни. Тези служители имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните
данни. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на
личните данни. Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или право
прилагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е
необходимо за упражняване на наши права, вкл. права по Общи условия или за защита на
наши легитимни интереси (вкл. легитимни интереси на трети лица) съобразно приложимото
законодателство.

18. Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица, като:

18.1. доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически
услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на бизнес
ресурси;

18.2. бизнес партньори, доставчици и под/изпълнители, които ползваме за изпълнението на
договор с вас;

18.3. доставчици на аналитични услуги и търсачки, които ни помагат да подобрим и
оптимизираме нашия уеб сайт.

18.4. прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на
основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане
от тяхна страна за това.

18.5. изцяло притежаваните от нас дъщерни дружества, клонове, поделения. В случай, че
решим да извършим преобразуване, да пристъпим към прекратяване и ликвидация, обявяване
в несъстоятелност, реорганизация или подобна дейност или процедура, която включва
прехвърлянето на информацията, описана в настоящата Политика, ние ще споделим вашата
информация със страна, участваща в такъв процес (например потенциален купувач,
правоприемник).

VI. Колко дълго съхраняваме информацията ви:

19. Ние съхраняваме вашата информация само докато имаме нужда от нея, за да Ви
предоставим услуги посредством нашия сайт и да изпълним описаните в тази политика цели.
Такъв е и случаят за всяко трето лице, с което споделяме информацията ви и което извършва
услуги от наше име. Когато вече не се налага да използваме вашата информация и не е
необходимо да я поддържаме в съответствие с нашите правни или регулаторни задължения
или ще я премахнем от нашите системи или ще ги деперсонализираме, така че да не можем
да ви идентифицираме.

20. Когато обработваме вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще
бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено вашето съгласие, освен ако не
сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи
ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при
спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения,
произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на
наши легитимни права (вкл. такива на трети лица).

VII. Нашата политика относно детската информация:

21. На уеб сайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако
родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни,
той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило
лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично
съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за
определени цели.

VIII. Данни за контакт

22. Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните Ви данни или
желаете да упражните което и да е от вашите права, можете да се свържете с нашия
Отговорник по защита на данните на office (at) polycart.info или ни пишете на адрес: гр.
Костинброд, ул. Славянска 46.
Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр.
информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или
други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и
др.)
Последна актуализация: 2021 година, София, България
Можем да актуализираме тази Политика за поверителност от време на време, за което ще ви
уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уеб сайта. Ако сте ни предоставили
ваши данни за контакт и сте ни дали право да се свържем с вас, можем да ви уведомим при
съществено изменение.
ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ“
„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които Уеб сайтовете ни съхраняват на Вашето
устройство, а ние използваме, за да Ви осигурим по-добра и персонализирана Интернет
услуга. Всички връзки и данни са защитени с SSL сертификат за криптиране.
„Бисквитките“ правят работата Ви с уеб сайта по-сигурна и бърза, като запомнят Вашите
предпочитания (например данните ви за регистрация и език), като изпратят информацията,
която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг
уебсайт, който ги е задал (third-party cookie).
Уебсайтът ни използва аналитични „бисквитки“ с цел да анализира как посетителите
използват сайта ни. Това ни помага да подобрим работата на нашия уеб сайт, като например
да осигурим по-лесен начин за намиране на това, което търсите.
Промяна на Вашите настройки
Вие можете да оттеглите вашето съгласие по отношение използването на “бисквитки“ по
всяко време. За да направите това, моля вижте условията по-долу.
Ако искате да изтриете “бисквитки“, които се съхраняват на Вашето устройство и да
конфигурирате браузъра си да отказва “бисквитки“, можете да го направите от настройките за
предпочитания на вашия интернет браузър. Обичайно настройките, свързани с Cookies, се
намират в следните менюта: “Options”, “Tools” или “Preferences” на браузъра, който
използвате за достъп до интернет. В зависимост от браузъра, “бисквитките“ могат да се
деактивират по различен начин. За повече информация, можете да посетите уебсайта на
вашия браузър. Но, ако браузърът Ви не приема бисквитки от този Уеб сайт, е възможно да
нямате достъп до всички функции на Уеб сайта.
Всички сайтове на Поликарт ООД са защитени със SSL сертификати за криптиране на
предаваната информация, и сме взели всички необходими мерки да защитаваме връзката със
сайтовете ние, информацията предавана и съхранявана от нас.

Поликарт ООД
гр. Костинброд
Код на подпис 274957